تاریخ و ساعت  
چهارشنبه, ۰۸ مرداد ۱۳۹۳

     
 
11بار تكرار سوره توحيد  

     
 
لغت نامه  

     
 
وبلاگ رياضي پايه هفتم  
     
 
تقويم اجرايي  
     
 
تبریک تولد  
     
 
سايت مدرسه راهنمايي احمديه  
     
 
پيام رسان  
گیرنده
نام*
پست الکترونیکی *
تلفن
پیام *
 

     
 
اخبار  
كارنامه نوبت دوم

كارنامه نوبت دوم پايه سوم راهنمايي

.

حضور آقاي جواد خياباني در مجتمع آموزشي احمديه

اطلاعيه آزمون آنلاين ديني پايه سوم

آزمون آنلاين درس ديني پايه سوم

اطلاعيه

اطلاعيه شماره 2

آزمون آنلاين رياضي

اطلاعيه شماره 1
آزمون آنلاين رياضي

كارنامه نوبت اول

كارنامه نوبت اول

سوالات و پاسخنامه امتحانات

پاسخنامه امتحانات

كارنامه ميان نوبت اول پايه سوم

كارنامه ميان نوبت اول
پايه سوم

نمرات مستمر نوبت دوم

كارنامه ميان نوبت اول
پايه هفتم

برنامه امتحانات ميان نوبت اول

برنامه امتحانات ميان نوبت اول

1 2 3 4 
     
 
HTML  

     
 
HTML  

     
 
HTML  

 

     
 
درجه  
     
 
برترين هاي نوبت دوم-پايه سوم  
 • مهيار تقي زاده
 • سپهر حبيب اله
 • علي سيدپايداري
 • عليرضا شريفي
 • احمدرضا صفائي
 • سينا طلائي
 • كيارش مرتضي قلي
 • عليرضا يساولي
 • پوريا احمدي
 • پوريا ترفيعي
 • محمدصالح حيدري
 • محمدرضا داودآبادي
 • علي فرزان پور
 • محمدرضا احدي
 • علي بابائي
 • محمدرضا حسن زاده
 • مهدي داودي
 • محمدرضا رجبي
 • محمدحسين عباسي
 • محمدجواد هاشمي
مهيار تقي زادهمهيار تقي زادهسپهر حبيب الهسپهر حبيب الهعلي سيدپايداريعلي سيدپايداريعليرضا شريفيعليرضا شريفياحمدرضا صفائياحمدرضا صفائيسينا طلائيسينا طلائيكيارش مرتضي قليكيارش مرتضي قليعليرضا يساوليعليرضا يساوليپوريا احمديپوريا احمديپوريا ترفيعيپوريا ترفيعيمحمدصالح حيدريمحمدصالح حيدريمحمدرضا داودآباديمحمدرضا داودآباديعلي فرزان پورعلي فرزان پورمحمدرضا احديمحمدرضا احديعلي بابائيعلي بابائيمحمدرضا حسن زادهمحمدرضا حسن زادهمهدي داوديمهدي داوديمحمدرضا رجبيمحمدرضا رجبيمحمدحسين عباسيمحمدحسين عباسيمحمدجواد هاشميمحمدجواد هاشمي
     
 
برترين هاي  نوبت دوم-پايه هفتم  
 • حامد اقدمي زاده
 • فريبرز ايزدي فر
 • اميرعلي پيروزمند
 • محمدحسين دهقاني
 • اميرعلي رشيد
 • حسين سادات برزي
 • اميررضا اكبري
 • عليرضا رجبي
 • حسين رضواني
 • حسن كاشي پزها
 • محمدمهدي مال بخش
 • علي اصغر يوسفي
 • ارشيا پويان
 • پويا رياضتي
 • عليرضا شعباني تبار
 • عليرضا محتشمي
 • ابوالفضل محمدي
حامد اقدمي زادهحامد اقدمي زادهفريبرز ايزدي فرفريبرز ايزدي فراميرعلي پيروزمنداميرعلي پيروزمندمحمدحسين دهقانيمحمدحسين دهقانياميرعلي رشيداميرعلي رشيدحسين سادات برزيحسين سادات برزياميررضا اكبرياميررضا اكبريعليرضا رجبيعليرضا رجبيحسين رضوانيحسين رضوانيحسن كاشي پزهاحسن كاشي پزهامحمدمهدي مال بخشمحمدمهدي مال بخشعلي اصغر يوسفيعلي اصغر يوسفيارشيا پويانارشيا پويانپويا رياضتيپويا رياضتيعليرضا شعباني تبارعليرضا شعباني تبارعليرضا محتشميعليرضا محتشميابوالفضل محمديابوالفضل محمدي
     
 
سخن مدیر  

شاگرد بودن از مقامتان نمی کاهد، براستی شاگرد بودن در دنیا تواناییهایی به شما می دهد که برای افرادی که آماده پذیرش این نقش نیستند، نادیدنی است.

     
 
اخبار/مقالات  
ليست كلاس هاي كامرا

برنامه كلاس هاي تابستاني كامرا - ويژه پايه هشتم     
 
راهنماي مشاهده نمرات  
     
 
سایتهای مفید